DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ OBEJMUJE:

 

kompleksowe wykonawstwo robót ziemnych z ubezpieczeniem podstaw i skarp wykopów i nasypów, rekultywacją terenów, projektowaniem i zakładaniem zieleni przy drogach, autostradach, stacjach benzynowych i innych obiektach

wykonawstwo robót hydrotechnicznych, przekraczanie systemów wodnych, budową zapór i zbiorników, regulacja rzek, ubezpieczenie brzegów

budowa oczyszczalni ścieków - rozbudowa i modernizacja wykonawstwo w różnych technologiach

budowa sieci kanalizacyjnych, deszczownianych i wodociągowych w tym kolektorów tłocznych wraz z przepompowniami

kompleksowe wykonawstwo obiektów produkcyjnych, usługowych i użyteczności publicznej, budowa budynków mieszkalnych, roboty remontowe i adaptacyjne w tym zakresie

realizacja zadań związanych z budową, przebudową, modernizacją dróg i ulic, mostów i budowli inżynierskich

realizacja robót remontowych dróg, ulic, wszelkich obiektów inżynierskich /mosty, mury oporowe, budynki itp./

wykonanie wszelkich usług transportowo-sprzętowych

realizacja zadań w zakresie uzbrojenia terenów i ochrony środowiska

realizacja zadań związanych z prowadzeniem obsługi inwestycyjnej, między innymi nadzory, kosztorysowanie, rozliczanie inwestycji